สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกานอกระบบและการศึกาตามอัธยาศัยจังหวัดปทุมธานี มุ่งสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต

วันอังคารที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2554

กำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2554 (หลักสูตร 44 )


ระดับประถมศึกษา
วัน / เวลา
09.00 – 11.00 น.
11.10 – 12.40 น.
12.40 – 13.30
13.30 – 15.00 น.
15.10 – 16.40 น.
17  กันยายน  2554
คณิตศาสตร์
พัฒนาทักษะชีวิต 1
พัก
พัฒนาชุมชนและสังคม
ภาษาไทย
18  กันยายน  2554
9.30 -11.00 น.

พัฒนาอาชีพ

พัก

พัฒนาทักษะชีวิต 2

วิทยาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
วัน / เวลา
09.00 – 11.00 น.
11.10 – 12.40 น.
12.40 – 13.30
13.30 – 15.00 น.
15.10 – 16.40 น.
17  กันยายน  2554
คณิตศาสตร์
พัฒนาทักษะชีวิต 1
พัก
พัฒนาชุมชนและสังคม
ภาษาไทย
18  กันยายน  2554
9.30 -11.00 น.

พัฒนาอาชีพ

พัก

พัฒนาทักษะชีวิต 2

วิทยาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน / เวลา
09.00 – 11.00 น.
11.10 – 12.40 น.
12.40 – 13.30
13.30 – 15.00 น.
15.10 – 16.40 น.
17  กันยายน  2554
ภาษาอังกฤษ
พัฒนาอาชีพ
พัก
พัฒนาทักษะชีวิต 2
วิทยาศาสตร์
18  กันยายน  2554
8.30 -11.00 น.
คณิตศาสตร์

พัฒนาทักษะชีวิต 1

พัก

พัฒนาชุมชนและสังคม

ภาษาไทย

วันอังคารที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

วันพุธที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

การเรียนหลักสูตร กศน. ขั้นพื้นฐาน

เป็นหลักสูตรเทียบเท่าหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มีศักดิ์และสิทธิ์เทียบเท่ากับในระบบโรงเรียนทุกประการ  หลักสูตรเป็นไปตามหลักการและปรัชญาการศึกษานอกโรงเรียน  เน้นจิตวิทยาการศึกษาผู้ใหญ่ โดยใช้หลักการ “คิดเป็น”  เน้นกลุ่มเป้าหมายผู้ใหญ่ที่อยู่นอกระบบโรงเรียน จึงกำหนดช่วงอายุให้พ้นเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับจึงสมัครเรียนได้
โครงสร้างหลักสูตร  กศน. ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
ที่

สาระการเรียนรู้

จำนวนหน่วยกิต
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย
วิชาบังคับ
วิชาเลือก
วิชาบังคับ
วิชาเลือก
วิชาบังคับ
วิชาเลือก
1
ทักษะการเรียนรู้
5

5

5

2
ความรู้พื้นฐาน
12

16

20

3
การประกอบอาชีพ
8

8

8

4
ทักษะการดำเนินชีวิต
5

5

5

5
การพัฒนาสังคม
6

6

6

รวม
36
12
40
16
44
32
48 หน่วยกิต
56 หน่วยกิต
76 หน่วยกิต
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต
100  ชั่วโมง
100 ชั่วโมง
100 ชั่วโมง

ระยะเวลาเรียนตลอดหลักสูตร
นับผลการเรียนเป็นหน่วยกิต นักศึกษาจะจบหลักสูตรได้ต่อเมื่อได้ลงทะเบียนเรียนครบตามจำนวนหน่วยกิตที่กำหนดในแต่ละระดับการศึกษา อย่างน้อย  2  ปี หรือ 4 ภาคเรียน
วิธีการเรียนตามหลักสูตร  สถานศึกษาเปิดให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียน 2 วิธีเรียน คือ
1.       วิธีเรียนพบกลุ่ม เป็นการจัดการเรียนที่กำหนดให้ผู้เรียนมาพบกันโดยมีครูเป็นผู้ดำเนินการให้เกิดกระบวนการกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้และหาข้อสรุปร่วมกัน ทุกสัปดาห์โดยนักศึกษาต้องมีเวลาพบกลุ่มอย่างน้อย สัปดาห์ละ 3 ชั่วโมง
2.       วิธีเรียนตนเอง  เป็นการเรียนรู้ที่ผู้เรียนแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ผู้เรียนกำหนดแผนการเรียนรู้ของตนเองให้สอดคล้องกับรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน โดยระบุว่ากระบวนการเรียนรู้แต่ละครั้งเกิดขึ้นได้อย่างไร เรียนรู้ด้วยวิธีการใด มีขั้นตอนตั้งแต่เริ่มต้นจนจบได้อย่างไร มีครูเป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำในการศึกษาหาความรู้จากสื่อต่าง ๆ
การเทียบโอนผลการเรียน  สามารถเทียบโอนผลการเรียนจากในระบบโรงเรียนได้ดังนี้
ระดับประถมศึกษา                               เทียบโอนได้ไม่เกิน   36  หน่วยกิต
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น    เทียบโอนได้ไม่เกิน                  42  หน่วยกิต
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย              เทียบโอนได้ไม่เกิน  57  หน่วยกิต